BFG SERVICE OY YLEISET TOIMITUSEHDOT

1. SOVELTAMINEN

1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan BFG Service Oy:n myymiin ja tuottamiin palveluihin. BFG Service Oy:stä käytetään jäljempänä lyhennettä BFG. Tuotteiden vuokralle ottajasta, palvelua käyttävästä asiakkaasta, tai muusta asiakkaasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

2. VUOKRATTAVAT TUOTTEET

2.1 Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet lähetetään tai noudetaan BFG:n varastosta päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna. 


2.2 Jokaisesta osakuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu. 


2.3 Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään tai laatuun nähden, tai ko. vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä BFG:lle viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa. 


2.4 Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, vioittuneista, rikkoutuneista, likaiseksi menneistä tai kastuneista tuotteista (muuttolaatikot) veloitetaan BFG:n tuotehinnaston mukainen veloitushinta.  


2.5 Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on BFG:llä oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin vapaasti BFG:n toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella. 


3. VARASTOINTIPALVELUT

3.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa BFG on ottanut vastaan tavaraa, ja joista on tehty varastointisopimus. Mitään muita tapahtumia, esim. jos Asiakkaan tavaraa on ollut muuttoautossa yön yli, ei lueta varastoinniksi. 


3.2 Varastoinnin vuokra-aika laskutetaan jokaiselta alkavalta varastointipäivältä mukaan lukien varastoon tulo- ja lähtöpäivä. 


3.3 BFG on vakuuttanut varastoitavat tavarat murto-, palo- ja vesivahinkojen varalta Asiakkaan sopimuksen tekohetkellä ilmoittamaan arvoon saakka. Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut varastoitavan tavaran arvoa, on irtaimisto vakuutettu 15 000 euroon saakka yhtä asiakasta kohden. Tavaran arvona käytetään päivänarvoa. Vakuutus ei korvaa rahaa, arvopapereita, jalometalleja, koruja tai muita arvoesineitä. Mikäli Asiakkaan oma kotivakuutus kattaa varastoinnin, tulee tästä ilmoittaa BFG:lle ennen sopimuksen tekoa. 


3.4 BFG:n varastossa ei saa varastoida seuraavia esineitä: aseet ja patruunat, lääkkeet, elintarvikkeet ja eläinperäiset tuotteet, kasvit, vaaralliset ja haitalliset aineet, sekä esineet jotka ovat herkkiä lämpötilavaihteluille. 


3.5 BFG ei vastaa asiakkaan tavaroille aiheutuneista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat tuholaisten tai muun vastaavan syyn seurauksena. Asiakas on tietoinen, että kiinteistössä, johon vuokrakohde kuuluu, varastoidaan myös muiden asiakkaiden tavaroita, jotka saattavat aiheuttaa kiinteistön sisäilman tai varastoitavan irtaimen laadun heikkenemistä. BFG ei vastaa muiden asiakkaiden tavaroista tai sopimusrikkomuksista Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. 


3.6 Mikäli erääntynyt vuokra tai osa vuokrasta on ollut maksamatta vähintään kuukauden, on BFG:llä oikeus katsoa sopimus heti päättyneeksi Asiakkaalle lähetettävän päättymistä koskevan ilmoituksen päivämäärästä lukien. BFG:n lähettämien tähän sopimukseen liittyvien ilmoitusten, laskujen ja muun kirjeenvaihdon katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi, kun ne on lähetetty Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan koti- tai sähköpostiosoitteeseen. 


3.7 BFG:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita tai osaa niistä Asiakkaalle, mikäli varastointikulut mahdollisine viivästyskorkoineen ja kuluineen ovat osittainkin maksamatta. Varastointisopimukseen sovelletaan lisäksi lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (15.7.1988/688) 


4. PALVELUT JA TYÖSUORITUKSET

4.1 Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa BFG tai BFG:n alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa, työmenetelmiä jne. Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen tarjouksessa ilmoitettujen veloitushintojen mukaan. 


4.3 Mikäli laskutus tapahtuu yksikköveloitushintojen mukaan, veloitetaan jokaiselta alkavalta 60 minuutilta. Minimiveloitumäärä on 3 tuntia sisältäen 2,5 tuntia työsuoritusta ja 0,5 tuntia matkalisää, ellei toisin ole sovittu. Arviotuntimäärän yli menevä veloitusperuste on 30 minuuttia / alkava tunti. Ylimääräisen veloitusperusteen määrä on esitetty tarjouksessa. Veloitusaika alkaa aloitusosoitteesta ja se päättyy kohdeosoitteessa, kun siirto on suoritettu hyväksytysti. Tämän päälle lisätään matkalisä, jonka määrä on kulloinkin esitetty tarjouksessa kohtana ”tulo- sekä poisajo kohteesta”. Matkalisän suuruus vaihtelee 30 minuutista ylöspäin, riippuen kohteiden sijainnista. Mikäli Asiakas on antanut puutteelliset tiedot projektista tai antanut virheellistä informaatiota BFG:lle kohteiden tiedoista tai Asiakkaan apumiehien määrästä, kyseessä on sopimusrikkomus, jonka myötä lisäveloitusperuste muuttuu täysimääräiseksi tarjotun tuntiveloituksen mukaan. Asiakas on itse vastuussa antamistaan tiedoista BFG:lle.

4.4 Työpäivän aikana BFG:n työntekijöillä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, jotka veloitetaan normaalien yksikköveloitushintojen mukaan. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin lepotauko. Alle kuuden tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi virkistäytymistauko. Yli 8 tunnin päivään kuuluu lepotauko ja kaksi virkistäytymistaukoa. Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen puolen tunnin lepotaukoon.

4.5 Toimeksiannon peruuttaminen

4.6  BFG:n tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä BFG:n että Asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. BFG ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja.

4.7 Mikäli Asiakas teettää BFG:llä tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai asiakas on laiminlyönyt irtaimiston pakkaukseen liittyviä vastuitansa ohjeistuksen vastaisesti tai lastaus- sekä purkupaikkaan (parkkipaikka, ruuhka, luminen tie / lumieste) liittyviä vastuitansa annetusta ohjeistuksesta muuttoauton esteettömästä pääsystä tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä, mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, on BFG:llä oikeus veloittaa nämä työt erikseen lisätyönä täysimääräisenä kulloinkin toimeksiannossa ilmoitettuna tuntiveloituksena.

4.8 Mikäli irtaimistoon kuuluu yksikköarvoltaan yli 2.000 euron arvoisia esineitä, tulee ne vakuuttaa erikseen. Lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa kirjallinen luettelo esineiden arvoineen sekä aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto.


4.9 Kuljetukseen liittyvät rajoitukset:

5. TYÖTURVALLISUUS

5.1 Mikäli BFG:lle osoitetussa työsuorituksessa on syytä huomioida normaalista muuttamisesta poikkeavia työturvallisuusnäkökohtia johtuen siirrettävästä irtaimistosta tai Asiakkaan tiloista, on Asiakkaan ilmoitettava siitä BFG:lle ennen työsuorituksen aloittamista.

5.2 Mikäli BFG:n työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantavia tekijöitä, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi. Mikäli työsuoritusta ei voida jatkaa, asiakas on vastuussa kustannuksista kohdan 4.5.2 -kohdan mukaisesti.

5.3 Mikäli asiakkaalla todetaan koronavirus- tai jokin muu tarttuva virustauti, mikä voi vaarantaa työntekijöiden terveyden, on BFG:llä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi. Mikäli työsuoritusta ei voida jatkaa, asiakas on vastuussa kustannuksista kohdan 4.5.2 -kohdan mukaisesti.

5.4 BFG noudattaa toiminnassaan työaika- ja työturvallisuuslakia sekä kuljettajien ajo- ja lepoaika-asetusta.

6. REKLAMAATIOT JA KORVAUSVASTUUT

6.1 Mikäli BFG:n suorittaman työn tai palvelun aikana rikkoontuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on Asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio BFG:lle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Kuluttaja-asiakkaiden vahingoista on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti viikon kuluessa. Ellei näin ole menetelty, BFG on vastuusta vapaa. Jos rikkoontuminen huomataan heti projektin päätyttyä, on Asiakas velvollinen ilmoittamaan tästä projektin nokkamiehelle, joka täyttää kohteessa reklamaatiolomakkeen, minkä Asiakkaan tulee allekirjoittaa.

6.2 BFG:n työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä ja näin ollen BFG on vastuusta vapaa.

6.3 BFG:n lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. BFG:n ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg kotimaankuljetuksissa. Asiakas voi parantaa korvausturvaansa ottamalla erillisen kertakuljetusvakuutuksen toimeksiantoon esimerkiksi omalta vakuutusyhtiöltään.

6.4 BFG:n korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.


6.5 BFG:n korvausvastuun ulkopuolella ovat kaikki sähköiset ja tietotekniset vahinkotapahtumat, kuten tiedostojen varmistukset, ohjelmien ja tiedostojen tuhoutuminen, johtojen yms. irrottamisesta/asentamisesta väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.


6.6 BFG:n korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin.


6.7 BFG:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan, mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista:

7. LASKUTUSEHDOT

7.1 Vuokratuotteet ja varastointipalvelut laskutetaan sopimuksen mukaan.


7.2 Työsuoritukset ja palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko osittain tai kokonaan ennakkoon tai työsuorituksen jälkeen.


7.3 Maksuehto kuluttaja-asiakkaille on 7 pv netto, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti. Yritysasiakkaille maksuehto on 14 pv netto, ellei toisin ole sovittu kirjallisesti. 


7.4 Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.


7.5 BFG varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

8. MUUT EHDOT

8.1 Osoitteenmuutoksesta on viipymättä ilmoitettava BFG:lle.


8.2 BFG voi vaatia tilaajalta vakuuden maksusaatavan turvaamiseksi, mikäli mahdollisen luottotietojen tarkistamisen yhteydessä selviää asiakkaalla olevan maksuhäiriömerkintä. BFG:lla on myös oikeus hylätä toimeksianto puutteellisten luottotietojen johdosta.

8.3 Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Hyvinkään käräjäoikeudessa.